Bhajana al final de la noche

posted in: Español, Kadacha ESP 0

  Sraddha (fe)   krishna-varnam tvisakrishnam sangopangastra-parsadam yajnaih sankirtana-prayair bhajami kali-pavanam nijatve gaudiyan jagati parigrhya prabhur-iman hare krsnety evam ganana-vidhina kirtayata bhoh iti prayam siksam carana-madhupebhyah paridisan saci-sunuh kim me nayana-saranim yasyati padam (Stavavali) Adoro, a … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Bhajana del mediodía

posted in: Español, Kadacha ESP 0

Krishna es el Señor de los señores. Adorándolo, todos los semidioses son adorados simultáneamente. Esto se afirma en el Srimad Bhagavatam (4.31.14): yatha taror-mula-nisecanena trpyanti tat-skandha-bhujopasakhah pranopaharac ca yathendryanam tathaiva sarvarhanam acyutejya Regar las raíces de … Read More

Share/Cuota/Condividi: