Prathama-yama Sadhana, Bhajana at the end of the night

posted in: English, Kadacha ENG 0

  Sraddha (Faith) krishna-varnam tvisakrishnam sangopangastra-parsadam yajnaih sankirtana-prayair bhajami kali-pavanam nijatve gaudiyan jagati parigrhya prabhur-iman hare krsnety evam ganana-vidhina kirtayata bhoh iti prayam siksam carana-madhupebhyah paridisan saci-sunuh kim me nayana-saranim yasyati padam (Stavavali) “I adore, through … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Bhajana-Rahasya, by Srila Bhaktivinode Thakura (English)

  Go buy it Bhajana-Rahasya (English)   Table of Contents Table of Contents …………………………………………….5 Preface …………………………………………………………..7 Introduction…………………………………………………..11 1. Prathama-yama Sadhana………………………………19 Bhajana at the end of the night ………………………………..19 2. Dvitiya-yama Sadhana…………………………………41 Bhajana in the morning ………………………………………….41 … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Mantras to Worship Sri Gauranga During the Arcana

posted in: English, Kadacha ENG 0

After this worship Sri Gauranga, who is complete in the Panca-tattva with this mantra: sriman mauktikadama-vaddha- cikuram susmera-candrananam sri-khanda-guru-caru-citra- vasanam srag divya-bhusancitam nrtyavesa-rasanumoda- madhuram kandarpa-vesojjvalam caitanyam kanaka-dyutim nija-janaih samsevyamanam bhaje   Worship Gauranga like this: idam … Read More

Share/Cuota/Condividi:

The Sweetest King of Transcendental Rasas

posted in: English, Kadacha ENG 0

In the Stavavali, Vraja-vilasa-sta (38) is written: tambularpana-pada-mardana-payo-danabhisaradibhir vrndaranya-mahesvarim priyataya yas tosayanti priyah prana-prestha-sakhi-kulad api kilasankocita bhumikah keli-bhumisu rupa-manjari-mukhas ta dasikah samsraye By offering Them betel nuts, massaging Their feet, bringing Them water, arranging Their secret … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Those Who Spread God’s Message Are the Most Generous People

posted in: English, Kadacha ENG 0

The various pastimes performed during the meeting of Radha and Krishna are described in the Ujjvala-nilamani as follows: te tu sandarsanam jalpah sparsanam vartma rodhanam rasa-vrndavana-krida-yamunady-ambu-kelayah nau-khela-lilaya-cauryam-ghatta-kunjadi-linata madhu-panam vadhu-vesa-dhrtih kapata suptata dyuta-krida-patakrstis-cambaslesau-nakharpanam bimbadhara-sudhapanam-samprayogadayo matah When Radha … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Astama-yama Sadhana

posted in: English, Kadacha ENG 0

Astama-yama Sadhana Night Pastimes The method of bhajana and the place of residence of one who has achieved the contemplation mentioned above are explained in the Upadesamrta (8): tan-nama-rupa-charitadi-sukirtananu- smrtyoh kramena rasana-manasi niyojya tistan vraje tad-anuragi-jananugami … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 2 3 4