Bhajana-Rahasya, by Srila Bhaktivinode Thakura (English)

  Go buy it Bhajana-Rahasya (English)   Table of Contents Table of Contents …………………………………………….5 Preface …………………………………………………………..7 Introduction…………………………………………………..11 1. Prathama-yama Sadhana………………………………19 Bhajana at the end of the night ………………………………..19 2. Dvitiya-yama Sadhana…………………………………41 Bhajana in the morning ………………………………………….41 … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Prathama-yama Sadhana, Bhajana at the end of the night

posted in: English, Kadacha ENG 0

  Sraddha (Faith) krishna-varnam tvisakrishnam sangopangastra-parsadam yajnaih sankirtana-prayair bhajami kali-pavanam nijatve gaudiyan jagati parigrhya prabhur-iman hare krsnety evam ganana-vidhina kirtayata bhoh iti prayam siksam carana-madhupebhyah paridisan saci-sunuh kim me nayana-saranim yasyati padam (Stavavali) “I adore, through … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 2 3 4