Prema Dhvani (Jaya Dhvani)

posted in: DB, English, Kadacha ENG 0

  Jaya-nitya-lila-pravishta om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad His Divine Grace Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada ki jaya. Jaya om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja Prabhupada ki jaya. … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 2