Bhajana alla fine della notte

posted in: Italiano, Kadacha ESP 0

1 / Prathama-yama Sadhana Bhajana alla fine della notte Sraddha (la fede)   krsna-varnam tvisakrsnam sangopangastra-parsadam yajnaih sankirtana-prayair bhajami kali-pavanam (1) nijatve gaudiyan jagati parigrhya prabhur-iman hare krsnety evam ganana-vidhina kirtayata bhoh iti prayam siksam carana-madhupebhyah paridisan … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Nel Bhakti-rasamrta-sindhu

posted in: Italiano, Kadacha ITA 0

  E’ scritto nel Bhakti-rasamrta-sindhu: adau sraddha tatah sadhu-sango ‘tha bhajana-kriya tato ‘nartha-nivrttih syat tato nistha rucis tatah athasaktis tato bhavas tatah premabhyudancati sadhakanam ayam premnah pradurbhave bhavet kramah (7) Alcune attività pie, che conducono alla Bhakti, … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 2