Sat Kriya Sara Dipika, Part Twenty-five

posted in: English 0

      Nov 07, 2016 — CANADA (SUN) — By Shrila Gopala Bhatta Gosvami. Printed by The Bhaktivedanta Academy, Mayapur (1995).   by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Vivaha Karma (marriage)   Vyasta Samasta Mahavyhriti … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Twenty-four

posted in: English 0

        by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Vivaha Karma (marriage)   Vastra Paridhapana (putting on new cloth):   After the groom has completed the kushandika rites, one of the friends of the groom … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Twenty-three

posted in: English 0

          by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Vivaha Karma (marriage)   Agni Sanmukhi Karana (respects to the fire):   Facing the fire, he should say:   om prajapatih vishnu rishih gayatri chandah … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Nineteen

posted in: English 0

        by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Vivaha Karma (marriage)   The groom should sit on an asana facing East saying:   om prajapatih vishnu rishih gayatri chandah virad vishnuh devata upavishad arhaniya … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Eighteen

posted in: English 0

      by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Vivaha Karma (marriage)   Herein the procedures for weddings are explained.   Jnati Karma (rites performed by relatives):   On the morning of the wedding the bride … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Seventeen

posted in: English 0

          by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   It is also stated in the Skanda Purana –   brahmajno brahmanah proktah shuddha-sattvashayah sada devadidevam govindam- mrite nanyat prapujayet   nityo naimitike kamyo sarva-mangala-karmani … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Sixteen

posted in: English 0

        by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Also in the Padma Purana, the sage Bhrigu says to the Lord-   aho rupam aho shilam- aho shastir-aho daya aho sunirmala kshantir- aho sattvam guna … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 2 3 4 5 381