How should a devotee be?

This is a very nice description of a Vaisnava   advesta sarva-bhutanam maitrah karuna eva ca nirmamo nirahankarah sama-duhkha-sukhah ksami santustah satatam yogi yatatma drdha-niscayah mayy arpita-mano-buddhir yo mad-bhaktah sa me priyah   One who is … Read More

Share/Cuota/Condividi: