Mantras to Sri Sri Radha Krishna During the Arcana (Part 2)

posted in: English, Kadacha ENG 0

After finishing the puja, recite the yugala-gayatri-mantra:

klim krishnaya vidmahe damodaraya dhimahi

tan no krishnah pracodayat

klim radhikayai vidmahe premarupayai dhimahi

tan no radha pracodayat

 

Then the tributes to Krishna:

he krishna karuna-sindho

dina-bandho jagat-pate

gopesa gopika-kanta

radha-kanta namo ‘stu te

 

Tributes to Sri Radha:

tapta-kancana-gaurangi

radhe vrndavanesvari

vrsabhanu-sute devi

pranamami hari-priye

 

After which the kama-bija, kama-gayatri and mula-mantra are recited. Then, in a feeling of pain, read the padya-pancaka and the vijnapti-pancaka.

 

Padya-pancaka:

samsarasagaranatha putramitragrhanganat

goptarau me yuvam eva prapannabhayabhanjanau

yo ‘ham mamasti yat kincidihaloke paratra ca

tat sarvam bhavato ‘dyaiva caranesu samarpitam

aham apyaparadhanamalayastyaktasadhanah

agatisca tato natho bhavantau me para gatih

tavasmi radhikanatha karmana manasa gira

krishnakante tavaivasmi yuvameva gatir mama

saranam vam prapano ‘smi karunanikarakarau

prasadam kuru dasyam bho mayi duste ‘paradhini

 

Vijnapti-pancaka:

mat samo nasti papatma naparadhi ca kascana

parihare ‘pi lajja me kim bruve purusottama

yuvatinam yatha yuni yunanca yuvatau yatha

manobhiramate tadvat mano me ramatam tvayi

bhumau skhalitapadanam tvam eva sranam prabho

govindavallabhe radhe prarthaye tvam aham sada

tvadiyam iti janatu govindo mam tvaya saha

radhe vrndavanadhise karunamrta vahini

krpaya nija-padabja-dasyam mahyam padiyatam

 

Then offer the leftovers to Sri Guru and the Vaisnavas with the following mantra:

etat maha-prasada nirmalyam sri-gurave namah

etat paniya jalam sri-gurave namah

etat prasada tambulam sri gurave namah

etat sarvam sarva sakhibhyo namah

sri paurnamasyai namah

sarva vraja-vasibhyo namah

sarva vaisnavebhyo namah

 

This is a section of the book “Bhajana Rahasya”, by Bhaktivinode Thakura.

To buy the complete book, click above

Post view 177 times

Share/Cuota/Condividi:
Subscribe
Notify of
0 Adds or Replies
Inline Feedbacks
View all comments