Bhajana-Rahasya, by Srila Bhaktivinode Thakura (English)

  Go buy it Bhajana-Rahasya (English)   Table of Contents Table of Contents …………………………………………….5 Preface …………………………………………………………..7 Introduction…………………………………………………..11 1. Prathama-yama Sadhana………………………………19 Bhajana at the end of the night ………………………………..19 2. Dvitiya-yama Sadhana…………………………………41 Bhajana in the morning ………………………………………….41 … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Prema Dhvani (Jaya Dhvani)

posted in: DB, English, Kadacha ENG 0

  Jaya-nitya-lila-pravishta om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad His Divine Grace Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada ki jaya. Jaya om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja Prabhupada ki jaya. … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 2 3 4 5 6 38