Sat Kriya Sara Dipika, Part Nineteen

posted in: English 0

        by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Vivaha Karma (marriage)   The groom should sit on an asana facing East saying:   om prajapatih vishnu rishih gayatri chandah virad vishnuh devata upavishad arhaniya … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Eighteen

posted in: English 0

      by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Vivaha Karma (marriage)   Herein the procedures for weddings are explained.   Jnati Karma (rites performed by relatives):   On the morning of the wedding the bride … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Seventeen

posted in: English 0

          by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   It is also stated in the Skanda Purana –   brahmajno brahmanah proktah shuddha-sattvashayah sada devadidevam govindam- mrite nanyat prapujayet   nityo naimitike kamyo sarva-mangala-karmani … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Sixteen

posted in: English 0

        by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Also in the Padma Purana, the sage Bhrigu says to the Lord-   aho rupam aho shilam- aho shastir-aho daya aho sunirmala kshantir- aho sattvam guna … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Fifteen

posted in: English 0

          by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Vasudevarcanam   On the day of the wedding, that devotee of Govinda who has accepted panca-samskara initiation from a bona-fide guru, no matter which varna … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Fourteen

posted in: English 0

          by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Svastikam   om svasti no govindah svasti no ‘cyutanantau svasti no vasudevo vishnur dadhatu svasti no narayano naro vai svasti nah padmanabhah purushottamo dadhatu svasti … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Thirteen

posted in: English 0

          by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Earth from the Ganga   om bhur-asi bhumirasy aditir asi vishvadhaya vishvasya bhuvanasya dhatri prithivim yaccha prithivim drgmha prithivim ma himsih om anaya ganga-mrittikya shubhadhivasah … Read More

Share/Cuota/Condividi:

The Glories of Sri Mathura

posted in: English 0

    “View of Mutura on the River Jumna” by Thomas and William Daniell, c. 1803 Jan 06, 2021 — CANADA (SUN) —   In the Nectar of Devotion, Chapter 12, Srila Prabhupada describes the glories … Read More

Share/Cuota/Condividi:

La flauta….

posted in: Espanol 0

El Medallón del Amor de  Vishvanatha Chakravarti Thakura   La Queja de la Diosa Sobre la Música de la Flauta   ~26~ !Oh, Sakhi!, hay una música de altos tonos que resuena regularmente aquí en Vrindavan, … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Twelve

posted in: English 0

          by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   @Narayana Upanishad (put new version)   om atha purusho ha vai narayano ‘kamayata prajah shrijeyeti narayanat prano jayate manah sarvendriyani ca kham vayur jyotir apah … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Eleven

posted in: English 0

        by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   Mangalacarana   At the beginning of the vivaha (wedding) ceremony (or any other samskara) one should perform mangalacarana. First one should make a platform (vedi) which … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Ten

posted in: English 0

          Introduction by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   The meaning of sannyasa is mentioned in Uttara Gita:   nityam naimittikam kamyam karma trividham ucyate sannyasah karmanam nyaso nyasi tad dharmam acaran   … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sat Kriya Sara Dipika, Part Nine

posted in: English 0

          Introduction by Shrila Gopala Bhatta Gosvami   In Padma Purana, Lord Shiva says to Durga:   ghore kali-yuga prapte sarva-dharma-vivarjitah vasudeva para martyas te kritartha na shamshayah   “In the dangerous … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 2 3 4 5 41