Aparahna-Lila (the Afternoon Pastime)

posted in: English, Kadacha ENG 0

An introduction to aparahna-lila (the afternoon pastime) is given by Govinda-lilamrta: sri radham prapta-geham nija-ramana-krte klrpta nanopaharam susnatam ramya-vesam priya-mukha-kamalaloka-purna- pramodam sri krishnam caivaparahne vrajam anucalitam dhenu-vrndair vayasyai sri radhaloka-trptam pitr-mukha-militam matr-mrstam smarami (22) I remember … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 2 3 4 5 6 26