Prema-dhvani (Jaya-dhvani)

Jaya-nitya-lila-pravishta om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad His Divine Grace Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada ki jaya.

Jaya om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja Prabhupada ki jaya.

Jaya om Vishnu-pada paramahamsa Srila Gaura Kisora Dasa babaji Maharaja ki jaya.

Jaya om Vishnu-pada paramahamsa Srila Saccidananda Bhaktivinoda Thakura ki jaya.

Jaya om Vishnu-pada paramahamsa Srila Jagannatha Dasa Babaji Maharaja ki jaya.

Ananta-kotivaishnava-vrinda ki jaya.

Namacharya Haridasa Thakura ki jaya

Premse kaho Shri-Krishna-Caitanya, Prabhu Nityananda, jaya Advaita, Gadadhara, Shrivasadi-gaura-bhakta-vrinda ki jaya.

Shri-Shri-Radha-Krishna Gopa-Gopinatha, Shyama Kund, Radha Kund, Girigovardhana ki jaya.

Vrindavana-dhama ki jaya.

Mathura-dhama ki jaya.

Mayapura-dhama ki jaya.

Navadvipa-dhama ki jaya.

Jagannatha-puri dhama ki jaya.

Ganga-mayi ki jaya

Yamuna-mayi ki jaya.

Tulasi-devi ki jaya.

Bhakti-devi ki jaya.

Samaveta-bhakta-vrinda ki jaya.

Gaura-premananda Hari Hari bol,

All glories to the assembled devotees. (Hare Krishna) All glories to the assembled devotees. (Hare Krishna) All glories to Sri Guru and Gauranga.

Post read 2 times from 21 Feb 2020

Comments are closed.