Sankalpa

#sankalpa सङ्कल्प m. saGkalpa idea सङ्कल्पना f. saGkalpanA सङ्कल्पं करोति verb 8 saGkalpaM karoti { saGkalpaM kR } take a willed decision मनसा सङ्कल्पयति verb manasA saGkalpayati { saGklRp } resolve or strive for सङ्कल्प m. … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.10.34, 35

# Srimad-Bhagavatam 1.10.34, 35 kuru-jangala-pancalan surasenan sayamunan brahmavartam kuruksetram matsyan sarasvatan atha maru-dhanvam atikramya sauvirabhirayoh paran anartan bhargavopagac chrantavaho manag vibhuh kuru-jangala — the province of Delhi; pancalan — part of the province Punjab; surasenan — … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.10.29

# Srimad-Bhagavatam 1.10.29 ya virya-sulkena hrtah svayamvare pramathya caidya-pramukhan hi susminah pradyumna-sambamba-sutadayo ‘para yas cahrta bhauma-vadhe sahasrasah ya — the lady; virya — prowess; sulkena — by payment of the price; hrtah — taken away by … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 20.245-255 – Prabhupada class

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 20.245-255 New York, Dec. 16, 1966 Audio for this lecture: https://prabhupadavani.org/transcriptions/661216ccny/ Prabhupada Radio: https://prabhupadaradio.com   Prabhupāda: avatāra haya kṛṣṇera ṣaḍ-vidha prakāra puruṣāvatāra eka, līlāvatāra āra guṇāvatāra, āra manvantarāvatāra yugāvatāra, āra śaktyāveśāvatāra Now, we … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Bhaktivinoda Thakura

  EXPLANATION OF VIBHAVERI SESA Germany: Dec. 12, 2001 Today we were singing ‘vibhavari sesa aloka-pravesa nidra-chadi’ utho jiva.’ (From The song, Vibhavari Sesa, End of Night, by Srila Bhaktivinoda Thakura). What is the meaning? Devotee: … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 321 322 323 324 325