Srimad-Bhagavatam 1.5.27

posted in: English 0

ŚB 1.5.27 तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिर्मम । ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥ २७ ॥ tasmiṁs tadā labdha-rucer mahā-mate priyaśravasy askhalitā matir mama yayāham etat sad-asat sva-māyayā paśye mayi brahmaṇi kalpitaṁ pare Synonyms tasmin — … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.5.23

posted in: English 0

ŚB 1.5.23 अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् । निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् ॥ २३ ॥ ahaṁ purātīta-bhave ’bhavaṁ mune dāsyās tu kasyāścana veda-vādinām nirūpito bālaka eva yogināṁ śuśrūṣaṇe prāvṛṣi nirvivikṣatām Synonyms aham … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.5.25

posted in: English 0

ŚB 1.5.25 उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै: सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिष: । एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस- स्तद्धर्म एवात्मरुचि: प्रजायते ॥ २५ ॥ ucchiṣṭa-lepān anumodito dvijaiḥ sakṛt sma bhuñje tad-apāsta-kilbiṣaḥ evaṁ pravṛttasya viśuddha-cetasas tad-dharma evātma-ruciḥ prajāyate Synonyms ucchiṣṭa–lepān — the remnants of … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.5.15

posted in: English 0

ŚB 1.5.15 जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासत: स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रम: । यद्वाक्यतो धर्म इतीतर: स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जन: ॥ १५ ॥ jugupsitaṁ dharma-kṛte ’nuśāsataḥ svabhāva-raktasya mahān vyatikramaḥ yad-vākyato dharma itītaraḥ sthito na manyate tasya nivāraṇaṁ janaḥ Synonyms … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.5.13

posted in: English 0

ŚB 1.5.13 अथो महाभाग भवानमोघद‍ृक् शुचिश्रवा: सत्यरतो धृतव्रत: । उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ॥ १३ ॥ atho mahā-bhāga bhavān amogha-dṛk śuci-śravāḥ satya-rato dhṛta-vrataḥ urukramasyākhila-bandha-muktaye samādhinānusmara tad-viceṣṭitam Synonyms atho — therefore; mahā–bhāga — highly fortunate; bhavān — yourself; … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.5.10

posted in: English 0

ŚB 1.5.10 न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् । तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्क्षया: ॥ १० ॥ na yad vacaś citra-padaṁ harer yaśo jagat-pavitraṁ pragṛṇīta karhicit tad vāyasaṁ tīrtham uśanti mānasā na yatra haṁsā … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.5.6

posted in: English 0

ŚB 1.5.6 स वै भवान् वेद समस्तगुह्य- मुपासितो यत्पुरुष: पुराण: । परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्ग: ॥ ६ ॥ sa vai bhavān veda samasta-guhyam upāsito yat puruṣaḥ purāṇaḥ parāvareśo manasaiva viśvaṁ sṛjaty avaty atti guṇair asaṅgaḥ … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Bhagavad-gita 3.31.

posted in: English 0

  ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥ ye me matam idaṁ nityam anutiṣṭhanti mānavāḥ śraddhāvanto ’nasūyanto mucyante te ’pi karmabhiḥ   Synonyms ye — those who; me — My; … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.5.2

posted in: English 0

ŚB 1.5.2 नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवत: कच्चिदात्मना । परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥ २ ॥ nārada uvāca pārāśarya mahā-bhāga bhavataḥ kaccid ātmanā parituṣyati śārīra ātmā mānasa eva vā Synonyms nāradaḥ — Nārada; uvāca … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.5.3

posted in: English 0

ŚB 1.5.3 जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भ‍ुतम् । कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितम् ॥ ३ ॥ jijñāsitaṁ susampannam api te mahad-adbhutam kṛtavān bhārataṁ yas tvaṁ sarvārtha-paribṛṁhitam Synonyms jijñāsitam — fully inquired; susampannam — well versed; api — in … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Bhagavad-gita 3.23.

posted in: English 0

  यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥ yadi hy ahaṁ na varteyaṁ jātu karmaṇy atandritaḥ mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ   Synonyms yadi — if; hi — … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Magha, meaning

posted in: English 0

#magha माघ m. mAgha January – February   माघ m. mAgha February   मागध m. mAgadha balladeer   मागध m. mAgadha minstrel   मगध m. magadha Bihar [Geog.]   मग m. maga magician   मग m. … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 488 489 490 491 492 493 494 568