Srimad-Bhagavatam 1.3.27

posted in: English 0

ŚB 1.3.27 ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस: । कला: सर्वे हरेरेव सप्रजापतय: स्मृता: ॥ २७ ॥ ṛṣayo manavo devā manu-putrā mahaujasaḥ kalāḥ sarve harer eva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ Synonyms ṛṣayaḥ — all the sages; manavaḥ — all … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.24

posted in: English 0

ŚB 1.3.24 तत: कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् । बुद्धो नाम्नाञ्जनसुत: कीकटेषु भविष्यति ॥ २४ ॥ tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura-dviṣām buddho nāmnāñjana-sutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati Synonyms tataḥ — thereafter; kalau — the Age of Kali; sampravṛtte — … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.23

posted in: English 0

ŚB 1.3.23 एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भ‍रम् ॥ २३ ॥ ekonaviṁśe viṁśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī rāma-kṛṣṇāv iti bhuvo bhagavān aharad bharam Synonyms ekonaviṁśe — in the nineteenth; viṁśatime — in the twentieth … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.26

posted in: English 0

ŚB 1.3.26 अवतारा ह्यसङ्ख्येया हरे: सत्त्वनिधेर्द्विजा: । यथाविदासिन: कुल्या: सरस: स्यु: सहस्रश: ॥ २६ ॥ avatārā hy asaṅkhyeyā hareḥ sattva-nidher dvijāḥ yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ Synonyms avatārāḥ — incarnations; hi — certainly; asaṅkhyeyāḥ — innumerable; … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.21

posted in: English 0

ŚB 1.3.21 तत: सप्तदशे जात: सत्यवत्यां पराशरात् । चक्रे वेदतरो: शाखा द‍ृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधस: ॥ २१ ॥ tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṁ parāśarāt cakre veda-taroḥ śākhā dṛṣṭvā puṁso ’lpa-medhasaḥ Synonyms tataḥ — thereafter; saptadaśe — in the seventeenth … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.18

posted in: English 0

ŚB 1.3.18 चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम् । ददार करजैरूरावेरकां कटकृद्यथा ॥ १८ ॥ caturdaśaṁ nārasiṁhaṁ bibhrad daityendram ūrjitam dadāra karajair ūrāv erakāṁ kaṭa-kṛd yathā Synonyms caturdaśam — the fourteenth in the line; nāra–siṁham — the incarnation of … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.16

posted in: English 0

ŚB 1.3.16 सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलम् । दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु: ॥ १६ ॥ surāsurāṇām udadhiṁ mathnatāṁ mandarācalam dadhre kamaṭha-rūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ Synonyms sura — the theists; asurāṇām — of the atheists; udadhim — in … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.14

posted in: English 0

ŚB 1.3.14 ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु: । दुग्धेमामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उशत्तम: ॥ १४ ॥ ṛṣibhir yācito bheje navamaṁ pārthivaṁ vapuḥ dugdhemām oṣadhīr viprās tenāyaṁ sa uśattamaḥ Synonyms ṛṣibhiḥ — by the sages; yācitaḥ — being prayed … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.9

posted in: English 0

ŚB 1.3.9 तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषी । भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोद्दुश्चरं तप: ॥ ९ ॥ turye dharma-kalā-sarge nara-nārāyaṇāv ṛṣī bhūtvātmopaśamopetam akarot duścaraṁ tapaḥ Synonyms turye — in the fourth of the line; dharma–kalā — wife of Dharmarāja; sarge — being … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.8

posted in: English 0

ŚB 1.3.8 तृतीयमृषिसर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य स: । तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यत: ॥ ८ ॥ tṛtīyam ṛṣi-sargaṁ vai devarṣitvam upetya saḥ tantraṁ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṁ karmaṇāṁ yataḥ Synonyms tṛtīyam — the third one; ṛṣi–sargam — the … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.5

posted in: English 0

ŚB 1.3.5 एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् । यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्‍नरादय: ॥ ५ ॥ etan nānāvatārāṇāṁ nidhānaṁ bījam avyayam yasyāṁśāṁśena sṛjyante deva-tiryaṅ-narādayaḥ Synonyms etat — this (form); nānā — multifarious; avatārāṇām — of the incarnations; nidhānam — source; … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.4

posted in: English 0

ŚB 1.3.4 पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् । सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् ॥ ४ ॥ paśyanty ado rūpam adabhra-cakṣuṣā sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat Synonyms paśyanti — see; adaḥ — the form of the puruṣa; rūpam — form; adabhra — perfect; cakṣuṣā … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.3

posted in: English 0

ŚB 1.3.3 यस्यावयवसंस्थानै: कल्पितो लोकविस्तर: । तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् ॥ ३ ॥ yasyāvayava-saṁsthānaiḥ kalpito loka-vistaraḥ tad vai bhagavato rūpaṁ viśuddhaṁ sattvam ūrjitam Synonyms yasya — whose; avayava — bodily expansion; saṁsthānaiḥ — situated in; … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.3.1

posted in: English 0

ŚB 1.3.1 सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभि: । सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥ १ ॥ sūta uvāca jagṛhe pauruṣaṁ rūpaṁ bhagavān mahad-ādibhiḥ sambhūtaṁ ṣoḍaśa-kalam ādau loka-sisṛkṣayā Synonyms sūtaḥ uvāca — Sūta said; jagṛhe — accepted; pauruṣam … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 748 749 750 751 752 753 754 831