Srimad-Bhagavatam 1.19.22

posted in: English 0

ŚB 1.19.22 आश्रुत्य तद‍ृषिगणवच: परीक्षित् समं मधुच्युद् गुरु चाव्यलीकम् । आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णो: ॥ २२ ॥ āśrutya tad ṛṣi-gaṇa-vacaḥ parīkṣit samaṁ madhu-cyud guru cāvyalīkam ābhāṣatainān abhinandya yuktān śuśrūṣamāṇaś caritāni viṣṇoḥ Synonyms āśrutya — just after … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.28

posted in: English 0

ŚB 1.19.28 श्यामं सदापीव्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन । प्रत्युत्थितास्ते मुनय: स्वासनेभ्य- स्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् ॥ २८ ॥ śyāmaṁ sadāpīvya-vayo-’ṅga-lakṣmyā strīṇāṁ mano-jñaṁ rucira-smitena pratyutthitās te munayaḥ svāsanebhyas tal-lakṣaṇa-jñā api gūḍha-varcasam Synonyms śyāmam — blackish; sadā — always; … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.21

posted in: English 0

ŚB 1.19.21 सर्वे वयं तावदिहास्महेऽथ कलेवरं यावदसौ विहाय । लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधान: ॥ २१ ॥ sarve vayaṁ tāvad ihāsmahe ’tha kalevaraṁ yāvad asau vihāya lokaṁ paraṁ virajaskaṁ viśokaṁ yāsyaty ayaṁ bhāgavata-pradhānaḥ Synonyms sarve … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.17

posted in: English 0

ŚB 1.19.17 इति स्म राजाध्यवसाययुक्त: प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीर: । उदङ्‍मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्‍न्‍या: स्वसुतन्यस्तभार: ॥ १७ ॥ iti sma rājādhyavasāya-yuktaḥ prācīna-mūleṣu kuśeṣu dhīraḥ udaṅ-mukho dakṣiṇa-kūla āste samudra-patnyāḥ sva-suta-nyasta-bhāraḥ Synonyms iti — thus; sma — as in … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.18

posted in: English 0

ŚB 1.19.18 एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घा: । प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनै- र्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु: ॥ १८ ॥ evaṁ ca tasmin nara-deva-deve prāyopaviṣṭe divi deva-saṅghāḥ praśasya bhūmau vyakiran prasūnair mudā muhur dundubhayaś ca neduḥ Synonyms … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.15

posted in: English 0

ŚB 1.19.15 तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे । द्विजोपसृष्ट: कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा: ॥ १५ ॥ taṁ mopayātaṁ pratiyantu viprā gaṅgā ca devī dhṛta-cittam īśe dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā daśatv alaṁ gāyata … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.13

posted in: English 0

ŚB 1.19.13 राजोवाच rājovāca aho vayaṁ dhanyatamā nṛpāṇāṁ mahattamānugrahaṇīya-śīlāḥ rājñāṁ kulaṁ brāhmaṇa-pāda-śaucād dūrād visṛṣṭaṁ bata garhya-karma Synonyms rājā uvāca — the fortunate King said; aho — ah; vayam — we; dhanya–tamāḥ — most thankful; nṛpāṇām — … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.8

posted in: English 0

ŚB 1.19.8 तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय: सशिष्या: । प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै: स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्त: ॥ ८ ॥ tatropajagmur bhuvanaṁ punānā mahānubhāvā munayaḥ sa-śiṣyāḥ prāyeṇa tīrthābhigamāpadeśaiḥ svayaṁ hi tīrthāni punanti santaḥ Synonyms tatra — there; upajagmuḥ … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.5

posted in: English 0

ŚB 1.19.5 अथो विहायेमममुं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् । कृष्णाङ्‌घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत् प्रायममर्त्यनद्याम् ॥ ५ ॥ atho vihāyemam amuṁ ca lokaṁ vimarśitau heyatayā purastāt kṛṣṇāṅghri-sevām adhimanyamāna upāviśat prāyam amartya-nadyām Synonyms atho — thus; vihāya — giving … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.19.2

posted in: English 0

ŚB 1.19.2 ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् । तदस्तु कामं ह्यघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेवमद्धा ॥ २ ॥ dhruvaṁ tato me kṛta-deva-helanād duratyayaṁ vyasanaṁ nāti-dīrghāt tad astu kāmaṁ hy agha-niṣkṛtāya me yathā na … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Bhagavad-gita 10.6.

posted in: English 0

महर्षय: सप्‍त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । मद्भ‍ावा मानसा जाता येषां लोक इमा: प्रजा: ॥ ६ ॥ maharṣayaḥ sapta pūrve catvāro manavas tathā mad-bhāvā mānasā jātā yeṣāṁ loka imāḥ prajāḥ Synonyms mahā-ṛṣayaḥ — the great sages; sapta … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Bhagavad-gita 10.30

posted in: English 0

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल: कलयतामहम् । मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥ prahlādaś cāsmi daityānāṁ kālaḥ kalayatām aham mṛgāṇāṁ ca mṛgendro ’haṁ vainateyaś ca pakṣiṇām Synonyms prahlādaḥ — Prahlāda; ca — also; asmi — I … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 622 623 624 625 626 627 628 667