Sri Isopanisad 16

posted in: English 0

Īśo 16 pūṣann ekarṣe yama sūrya prājāpatya vyūha raśmīn samūha tejo yat te rūpaṁ kalyāṇa-tamaṁ tat te paśyāmi yo ’sāv asau puruṣaḥ so ’ham asmi Synonyms pūṣan — O maintainer; eka–ṛṣe — the primeval philosopher; yama … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Sri Isopanisad 10

posted in: English 0

Īśo 10 anyad evāhur vidyayā- nyad āhur avidyayā iti śuśruma dhīrāṇāṁ ye nas tad vicacakṣire Synonyms anyat — different; eva — certainly; āhuḥ — said; vidyayā — by culture of knowledge; anyat — different; āhuḥ — … Read More

Share/Cuota/Condividi:
1 514 515 516 517 518 519 520 531