Sankalpa

#sankalpa सङ्कल्प m. saGkalpa idea सङ्कल्पना f. saGkalpanA सङ्कल्पं करोति verb 8 saGkalpaM karoti { saGkalpaM kR } take a willed decision मनसा सङ्कल्पयति verb manasA saGkalpayati { saGklRp } resolve or strive for सङ्कल्प m. … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.10.34, 35

# Srimad-Bhagavatam 1.10.34, 35 kuru-jangala-pancalan surasenan sayamunan brahmavartam kuruksetram matsyan sarasvatan atha maru-dhanvam atikramya sauvirabhirayoh paran anartan bhargavopagac chrantavaho manag vibhuh kuru-jangala — the province of Delhi; pancalan — part of the province Punjab; surasenan — … Read More

Share/Cuota/Condividi:

Srimad-Bhagavatam 1.10.29

# Srimad-Bhagavatam 1.10.29 ya virya-sulkena hrtah svayamvare pramathya caidya-pramukhan hi susminah pradyumna-sambamba-sutadayo ‘para yas cahrta bhauma-vadhe sahasrasah ya — the lady; virya — prowess; sulkena — by payment of the price; hrtah — taken away by … Read More

Share/Cuota/Condividi: